Brukerundersøkelse – frist 11. juni

Karmøy kulturskole har sendt ut brukerundersøkelse for elever og foresatte på e-post. Har du ikke mottatt, sjekk gjerne spam/søppelpost.

Vi har en todelt undersøkelse. For elever i 7. klasse og nedover er det foreldrene som svarer på vegne av eleven (men gjerne i samråd med eleven). For elever i 8. klasse og oppover skal elevene svare selv.

I undersøkelsen skal du blant annet velge om du er elev på:
musikk
dans
teater/drama
visuell kunst
skapende skriving (Karmøy kulturskole har ikke skapende skriving)
annet

Går du på kulturlek, nysirkus eller musikal, velger du annet.
Skaperglede med iPad hører til under visuell kunst.

Dersom du går på flere fag (ink. samspill), skal du motta flere e-poster med invitasjon til undersøkelsen. E-postene er ikke knyttet opp til hvilket av dine fag du svarer på. Det velger du selv i begynnelsen av undersøkelsen.
Tenk da for eksempel : “nå svarer jeg på faget piano” og “nå svarer jeg på faget dans”. Du som for eksempel går på fiolin og samspill vil få to invitasjoner.

(Har du mottatt flere e-poster og går bare på ett fag eller har ingen søsken i kulturskolen, svarer du bare på en av e-postene)


Karmøy kulturskole bruker Bedre kommune til undersøkelsen

Undersøkelsen er anonym.

logo for Bedre kommune
grafikk: Bedrekommune.no

Personvernerklæring – brukerundersøkelse

Formålet med undersøkelsen er at vi skal kunne kartlegge tilfredsheten hos våre brukere, og bruke dette i videre utviklings- og forbedringsarbeid internt i kommunen. Nedenfor vil vi peke på hvordan hensynet til personvernet vil bli ivaretatt ved gjennomføringen av medarbeiderundersøkelsen som registreres på www.bedrekommune.no. Vi håper du finner vår personvernerklæring tilfredsstillende, og at du setter av tid til å besvare undersøkelsen. Det er viktig for oss å respektere og ivareta medarbeidernes personvern i denne sammenheng. 

Undersøkelsen som vi bruker er utviklet av KS. Besvarelsene registreres i nettportalen Bedrekommune, som er et registrerings- og rapporteringssystem for kommuner som ønsker å gjennomføre spørreundersøkelser. Portalen er utviklet og drives av KS i samarbeid med KF AS. Sistnevnte er ansvarlig for den operative og tekniske driften. 

Nytteverdien av undersøkelsen er avhengig av trygghet for at respondenten skal ønske å delta i undersøkelsene. Dette betyr at vi, som arbeidsgiver og ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen og bruken av resultatene, må være nøye med å følge gjeldende lover og regler. Vi vil på alle måter behandle dataene slik at du som svarer på undersøkelsen har tillit til at anonymitet og personvern blir ivaretatt. 

Deltakelse i undersøkelsen er frivillig. Ved å samtykke til deltakelse i undersøkelsen godtar du at svarene dine blir samlet inn og brukt i sammenstillingen av data på Bedrekommune og for videre statistisk analyse i kommunen. Alle opplysninger er anonymisert. Det stilles ikke spørsmål i undersøkelsen som kan medføre at respondenter røper sin identitet. 

Vi har forståelse for at enkelte kan ha betenkeligheter med hvordan personvernet blir ivaretatt og respekterer at det kan være spørsmål enkelte ikke ønsker å besvare. Dersom du har spørsmål angående undersøkelsen kan du kontakte den ansvarlige for undersøkelsen hos oss. 

Ingen opplysninger vil gjennom undersøkelsen bli samlet inn og registrert på Bedrekommune uten at du på forhånd er gjort kjent med det og har gitt ditt samtykke. Du gir ditt samtykke ved å besvare og returnere utfylt spørreskjema. Ved å returnere utfylt skjema sier du deg kjent med våre retningslinjer for personvernhensyn i forbindelse med undersøkelsen, og du samtykker i behandlingsmåten av dataene.