Teater

Gjennom arbeidet med teater skal elevene

  • utvikle uttrykksevne, formsans og ferdigheter i å agere
  • kunne anvende teater som kommunikasjonsmiddel
  • oppleve mestringsglede og positiv egenutvikling
  • utvikle evne til kritisk tenkning, empati og lagspill
  • utvikle evne til å utforske fortid, nåtid og framtid
  • få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for høyere utdanning i teater
  • bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv

Fra 3. kl.

Vi arbeider med grunnleggende øvelser som går på trygghet, selvtillit, konsentrasjon, kreativitet, rytme, uttrykk gjennom kropp og stemme, rolletolking/karakterbygging og samarbeidsevne. 

 
 

Gjennom lek, fantasering og improvisasjon arbeider vi fram en større produksjon hver vår der vi blir kjent med teaterkunstens virkemidler. Vi spiller for skoler/barnehager i samarbeid med “Kulturskrinet” på dagtid og åpne forestillinger på kveldstid.
 Elevene får dessuten minst en felles profesjonell teateropplevelse i løpet av skoleåret. Det kan også bli prosjekt der flere elevgrupper i kulturskolen samarbeider seg i mellom.

Øving på valgt forestillingssted forekommer.
 Elevene må delta i noen helgesamlinger og ekstra øvingsøkter før forestillinger i hektiske perioder. Dette kompenseres med noe tidligere årsavslutning.

Undervisningstiden er 2 klokketimer.