Serviceerklæring

Formålet med tjenesten Undervisning i kunstfagene musikk, teater, musikal, nysirkus, dans, visuelle kunstfag, scenografi, samt  kulturforskole, primært
for barn og ungdom bosatt i Karmøy kommune.
Hvem kan få tjenesten? Kulturskolen har undervisningstilbud for
barn og unge fra 0-19 år med hovedtyngden
i grunnskolealder.

Kulturskolen gir også elevplass til eldre ungdom og enkelte tilbud for voksne.

I henhold til kommunestyrevedtak vil Kulturskolen
på sikt ønske å utvide tilbud for alle aldersgrupper.

Tjenestens omfang og innhold Kulturskolens tilbud blir definert på skolens nettsider.
Undervisningen følger vanlig skoleår. Skolen har et undervisningstilbud som strekker seg over 38 uker. I noen fag kan skoleåret komprimeres.

Undervisningen foregår i hovedsak ved kommunens
5 kulturhus:
Norheim, Torvastad, Kopervik, Åkrehamn
og Skudeneshavn.

Hva du kan forvente av oss ? Våre lærere skal møte i god tid og være forberedt for en undervisning tilpasset eleven(e).

Våre lærere stiller krav til orden, innsats og ønsker at eleven møter presis og forberedt.

Våre lærere ønsker å gi eleven kunnskap, ferdigheter
og en god opplevelse.

Våre lærere ønsker å følge opp den enkelte elev med varierte oppgaver i en naturlig progresjon.

Våre lærere vil lytte til eleven, motivere og peke på utviklingsmuligheter.

Våre lærere vil orientere elev, foreldre/foresatte om
opplegget og invitere til samtale.

Våre lærere vil ta kontakt med heimen dersom
undervisningen av ulike grunner bør avsluttes.

Søknader som kommer innen utlyst frist om våren besvares innen skoleårets avslutning. Andre skriftlige henvendelser besvares skriftlig innen 1-3 uker.

Meldinger som direkte angår en konkret
elevsituasjon (sykdom, endring, mobbing osv) blir forsøkt formidlet og løst samme dag.
Beskjeder på telefonsvarer, e-post og henvendelser
blir besvart så fort som mulig innen kontortid virkedager.

Hva vi forventer av deg ? Vi vil at elevene møter forberedt og til rett tid før
undervisningen starter.

Vi må få melding om elever som har behov for særlig oppfølging (lære-evne, helse, m.m).

Vi forventer at forholdene legges til rette for et positivt øvingsmiljø heime.

Vi forventer at dere tar ansvar for lånte
instrument/læremidler og holder dem i god stand.

Vi ber om at foreldre/foresatte sørger for at
eleven kommer trygt til og fra undervisningen.

Vi ønsker at dere tar kontakt med lærer/skole
om forhold som må være i orden for å få til et
godt samarbeide om undervisningen.

Vi vil at dere benytter skolens søknadsskjema på nett (nytt fra 2013)
ved søking om elevplass.

Vi forventer at foreldre/foresatte har godtatt
vilkårene som er framsatt i skolens brosjyre.

Vi ønsker å ha god kontakt med våre elever/foreldre
om forhold vi kan bli bedre på.

Vi ber om skriftlig henvendelse ved oppsigelse av elevplass for å ha dokumentasjon ved revisjon.

Lovgrunnlag Kulturskolen er hjemlet i
Opplæringsloven, Kap.13, § 13-6.