Visuell kunst

Sist oppdatert 28. mai 2019 11:08

Overordna mål for undervisningen

Gjennom arbeidet med visuell kunst skal elevene:

• utvikle sin uttrykksevne, formsans og sine kunstfaglige ferdigheter

• utvikle sin iboende skaperglede og oppleve mestring

• utvide sitt perspektiv og sin kulturforståelse gjennom utforskning av fortid, nåtid og framtid

• utvikle evne til kommunikasjon, analyse og refleksjon i et lærings- og arbeidsfellesskap

• få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for høyere utdanning i visuell kunst

• bli ressurspersoner som bidrar til et levende lokalmiljø

(Mangfold og fordypning, rammeplan for kulturskolen, 2016)