Rammer og kriterier for kulturskolen i Karmøy

Her er vilkår for kulturskolen, politisk behandlet og gjeldende fra 01.05.23

 

A. Ytre rammer for virksomheten  
 

1. Karmøy kulturskole drives i henhold til Opplæringslova § 13-6.  

2. Rektor er ansvarlig for skolens virksomhet, pedagogisk og administrativt.  

3. Rektor tar avgjørelser i samsvar med god forvaltningsskikk i henhold til forvaltningsloven, offentlighetsloven og regler for medbestemmelse.  

4. Dersom søker/ bruker ikke når frem med en eventuell klage til kulturskolen v/ rektor, har en mulighet til å klage til kommunalsjef som tar endelig avgjørelse om klagen skal gis medhold eller ikke. 

B. Vilkår for elevplass 


1. Søknadsfrist for opptak til elevplass for kommende skoleår er 1. mai. Svar på søknad gis vanligvis før sommerferien. Musikal har egen søknadsfrist og opptak skjer først etter gjennomført audition.  
 
2. Påmelding/ søknad sendes elektronisk gjennom kulturskolens nettbaserte påmeldingsportal. Påmeldingsløsningen kan brukes hele året for ledige plasser/ venteliste. Alle innmeldinger skal være godkjent av foreldre/foresatte/verge dersom den det søkes om plass for ikke er myndig. Kulturskolen forbeholder seg retten til å stoppe opptak til aktiviteter/ gruppeundervisning av pedagogiske hensyn.  
 
3. Eventuell oppsigelse/ utmelding skal skje på entydig, skriftlig dokumenterbar måte direkte til kulturskolens administrative ledelse, eksempelvis ved e-post, brev eller eventuell annen løsning nærmere opplyst fra Karmøy kulturskole. Dersom oppsigelse gjelder elev som ikke er myndig, skal den fremsettes av foreldre/foresatte/verge.  
 
4. Elevplass tildeles normalt (dvs. hvis ikke annet fremgår av den offisielle informasjonen om faget) for ett skoleår utenom for faget «musikal» hvor plass tildeles for to år. Påmelding/søknad for skoleåret kan imidlertid trekkes vederlagsfritt før 15.09.  
Elevplassen kan sies opp innen 15. november. Man betaler da bare for høstsemesteret. 

Ved fravær må det betales for plass ut tildelingsperioden så lenge fravær ikke skyldes dokumenterbare forhold hvor betaling objektivt sett vil fremstå urimelig. Beslutning i så måte tas av rektor jf. pkt. A-4. 


5. Elevkontingent fastsettes årlig i kommunestyrets budsjettvedtak.  
 
6. Det gis moderasjon av sluttsummen for søsken eller ved deltagelse i flere fag, ved at det fra og med 2. fag/ elevplass regnet fra det rimeligste tilbudet gis 20 % reduksjon i sats. Rabatt gis ikke på instrumentleie og materialkostnader.  
 
7. Ved nedsatt betalingsevne hos forsørger kan det gis friplass dersom eleven kvalifiserer til ordningen med aktivitetskort. Se informasjon på Karmøy kommunes nettsider. 
 
8. Årskontingenten blir delt i to, med fakturering om høsten og våren. Elevplass fra forrige skoleår må være betalt for å kunne fortsette.  
 
9. Kulturskolens aktiviteter har egen skolerute tilpasset avdelingen. 

10. Fast tildelt timeplan er obligatorisk. Enkelte uker kan skolen i stedet for ordinær undervisning gi tilbud om prosjekter, konsert, teaterbesøk, kunstutstilling etc. Dette inngår da som en ordinær del av det pedagogiske tilbudet for elevplassen. Det tildelte undervisningstilbudet er også obligatorisk hvis ikke annet blir særskilt avtalt. Det kan bli en rimelig tilpasset egenandel ved eksterne tilbud.  
 
11. Inntil fire økter kan utgå uten prisavslag i løpet av skoleåret hvis kulturskolen ikke finner kvalifisert vikar.  
 
12. Elever i kulturskolen må følge vanlige regler for orden og trivsel (vanlige regler for orden og oppførsel i grunnskolen).  
 
13. Ved eventuelt fravær fra undervisning forventer kulturskolen at det meldes fra til lærer (eventuelt administrativ ledelse) så tidlig som mulig i forkant av undervisningen.  
 
14. Elevene kan miste elevplassen etter vurdering av frammøte, manglende forberedelse og dårlig oppførsel. Dette vil i så fall bli drøftet med elev eller foresatte (for umyndige), og er en beslutning som ikke skal komme uventet.  
 
15. Elever ved instrumentalavdelingen må ha egnet øvingsinstrument og øvingsforhold utenom kulturskolens lokaler. Skolen leier ut noen fioliner, celloer, tverrfløyter, saksofoner og enkelte messinginstrumenter i en oppstartsperiode, hvis ikke eleven har eget instrument. 

16. Kulturskolen forbeholder seg retten til å organisere og samordne elever og aktivitetsplasser på en mest mulig hensiktsmessig måte i forhold til reisetid, øvingslokaliteter og den enkelte elevs geografiske bosted. Det er et mål at elevene får rimelig reisetid, samtidig som en også må legge til rette for gode arbeidsforhold for lærerne med minst mulig reisetid i forhold til undervisningstid. Individuelle ønsker og preferanser forsøkes imøtekommet så langt det er innenfor det hensiktsmessige. 

 

 

C. Opptaksordning for elevplass  


1. Søker må være bosatt i Karmøy kommune for å bli elev med mindre annet særskilt fremgår av dette kulturskolereglementet.  
 
2. Alle økonomiske mellomværender for tidligere elevplasser registrert på foreldre/foresatte må være oppgjort eller følge en avtalt betalingsplan.  
 
3. Elever med plass ved et fag/aktivitet vil normalt være sikret plass ved samme aktivitet ved å «re-registrere» seg hos kulturskolen innen 1. mai. Re-registrering kan gjøres for inntil to fag per elev.  
 
4. Ordinær søknadsfrist for kulturskolens tilbud er 1. mai. Søker må ha rett alder i forhold til utlyst aktivitet/gruppe i henhold til offisiell liste over undervisningsfag, men kulturskolen kan gjøre unntak for elever som åpenbart har vist særlig talent. Ved opptak til musikal brukes audition.  
 
5. Ved hovedopptak tildeles ledige plasser først til de som siden forrige hovedopptak har stått på venteliste til den aktuelle aktiviteten og som heller ikke allerede benytter annen elevplass ved kulturskolen.  
 
6. Deretter tildeles plass etter ansiennitet. Det gis ansiennitet for hvert hele skoleår en søker har vært elev ved kulturskolen eller stått på venteliste. Dersom to søkere stiller likt avgjøres plassen ved loddtrekning.  
 
7. Elever kan søke permisjon grunngitt med særlige årsaker. Elever i permisjon beholder elevstatus og har samme rettigheter som andre elever, herunder rettigheter i søknadsprosessen.  
 
8. Det året en søker fyller 19 år er siste år søker kan påberope seg tildeling basert på re-registrering, venteliste/ansiennitet. 

9. Søkere som ikke har fått tildelt elevplass etter gjennomgang av punktene ovenfor settes på venteliste for den aktuelle aktivitet.  

10. Ved ledig kapasitet kan Karmøy kulturskole også tilby plass til søkere fra andre kommuner. Disse gis ikke mulighet for re-registrering, ventelisteplassering/ ansiennitet og prioriteres ellers bak kommunens egne innbyggere.  

11. Under enhver omstendighet i tilknytning til elevopptak kan rektor gi fortrinnsrett hvis søker/foreldre/foresatte dokumenterer særlige behov. Rektor forbeholder seg rett til å konferere med PPT, skoler og andre avtalte relevante referanser.